GLEBE TREES AND SHRUBS


Eastern white pine (Pinus strobus)

White pine - 5 long needles This photo was taken May 7, 2008 at Fletcher's - arboretum.